Volunteering | Dobrovolnictví

 

V O L U N T E E R I N G

W h a t    d o e s   v o l u n t e e r i n g   m e a n    ?

Volunteering is the commitment between an organisation and a volunteer of time and work for the benefit of society and the community. It is freely and by choice, without financial gain.

But it is so much more than that. Volunteering gives a sense of empowerment by creating social change, making a difference, it is an opportunity to build skills and it is an open window to new perspectives and experiences. It provides a real­life international learning experience, encouraging social integration, increasing employability and offers opportunities to show solidarity with other people. 

5   r e a s o n s   w h y 

1. You gain professional experience.

2. It brings people together.

3. You learn a lot about yourself and the community.

4. It promotes personal growth.

5. You make a difference.

V o l u n t e e r   t h r o u g h   E u r o p e a n   V o l u n t e e r i n g    S e r v i c e 

European Voluntary Service (EVS) is an international volunteer program  funded by EU. All people legally resident in Europe, aged between 18-30 years, can apply for it. The program covers travel, accommodation, food and pocket money as well as preparation, on-arrival training and personal support during the project. All the volunteering opportunities are available from 2 to 12 months.   

It is a non-formal approach, an unique opportunity to come into contact with cultures different from your own and to acquire new skills and abilities useful for your personal and professional growth. 

Organisations and local communities are strengthened by European partnerships, exchanging cultural knowledge, increasing awareness and understanding international youth work.

EVS aspires to develop solidarity and promote tolerance among young people, to in the end reinforce social cohesion among the European Union. As citizens of this world, as citizens of Europe.  

 

D O B R O V O L N I C T V Í 

C o   p ř í m o   d o b r o v o l n i c t v í   z n a m e n á ?

Dobrovolnictví je závazek či dohoda mezi organizací a dobrovolníkem. Dobrovolník po určitý časový úsek pracuje ve prospěch společnosti a místní komunity bez finanční odměny.

Dobrovolnictví dává pocit posílení, protože jeho cílem je vytvářet pozitivní sociální změny. Je to příležitost pro budování dovedností a také je to „otevřené okno“ pro nové perspektivy a zkušenosti. Poskytuje mezinárodní zkušenosti s učením se v reálném životě, podporuje sociální integraci, zvyšuje zaměstnatelnost a seznamuje jak být solidární s ostatními lidmi.

5   d ů v o d ů   p r o č

1. Získáváte odborné zkušenosti.

2. Spojuje lidi.

3. Dozvíte se hodně o sobě i o komunitě.

4. Podporuje osobní růst.

5. Podílíte se na změně komunity.

D o b r o v o l n i c t v í   p r o s t ř e d n i c t v í m   E v r o p s k é   d o b r o v o l n i c k é   s l u ž b y

Evropská dobrovolná služba (EDS) je mezinárodní dobrovolnický program financovaný EU. Všichni lidé, kteří legálně pobývají v Evropě, ve věku od 18 do 30 let, mohou prostřednictvím programu vycestovat. Program zahrnuje cestování, ubytování, jídlo a kapesné, stejně jako přípravu, školení při příjezdu a osobní podporu během projektu. Délka projektu je v rozmezí od 2 do 12 měsíců.

Je to neformální přístup, jedinečná příležitost jak přijít do kontaktu s odlišnými kulturami a získat tak nové dovednosti a schopnosti, které jsou užitečné pro váš osobní a profesní růst.

Organizace a místní komunity jsou posíleny evropskými partnerstvími, výměnou kulturních znalostí, zvyšováním povědomí a porozuměním mezinárodní práce s mládeží.

EDS usiluje o rozvíjení solidarity a podporu tolerance mezi mladými lidmi takovým způsobem, aby se celkově posílila sociální soudržnost v rámci Evropské unie. Jako občané tohoto světa, jako občané Evropy.